coming this year... будет в этом годе ...
  
Klubo įstatai [1921m.]Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislės puoselėtojų

K L U B O
Įsteigto 1921. sausio 1 d.,
Į S T A T A I

1. Klubo pavadinimas

Klubas vadinasi “ Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislės puoselėtojų klubas, įsteigtas 1921 m. sausio mėn. 1 d.”


2 . Klubo tikslas

Klubas kelia sau uždavinį tobulinti Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislę ir populiarinti ją.

3 . Klubo adresas
Klubo adresas sutampa su jo pirmininko gyvenamąja vieta (su jo namų adresu).

4 . Narystė
Klubo nariais gali būti visi Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislės puoselėtojai, raštu pareiškę norą įstoti į klubą. Naujus narius priima visuotinis klubo narių susirinkimas. Pareiškęs norą įstoti į klubą balandininkas tampa klubo nariu, jei tam pritaria keturi penktadaliai visuotiname susirinkime dalyvaujančių klubo narių. Klubas gali dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma suteikti Klubo Garbės nario vardą asmenims,ypatingai daug nuveikusiems puoselėjant Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislę ir klubo veiklą.

5 . Klubo narių teisės
Klubo nariai turi teisę: dalyvauti visuose klubo narių susirinkimuose; balsuoti sprendžiant klubo veiklos klausimus, renkant klubo vadovybę ir administracijos narius; teikti pasiūlymus klubo veiklai ir balandžių veislei gerinti; dalyvauti varžybose dėl klubo įsteigtų prizų už geriausius balandžių parodos ar balandžių skrydžio rezultatus, naudotis visomis klubo nariams teikiamomis lengvatomis.

6. Klubo narių pareigos
Klubo nariai privalo remti visas klubo organizuojamas priemones:
dalyvauti narių susirinkimuose, eksponuoti savo balandžius klubo balandžių parodose; apgalvotai veisti savo balandžius, turint tikslą, kad gerėtų balandžių eksterjeras ir skrydžio savybės; vesti balandžių veisimo dokumentaciją ir žieduoti jauniklius; prižiūrėti balandinę ir joje laikomus paukščius; propaguoti Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislę kitų balandininkų ( ne klubo narių) tarpe; draugiškai elgtis su kitais klubo nariais, garbingai vykdyti visus balandžių pardavimo ar mainymo sandėrius; laiku sumokėti nustatytus klubo nario mokesčius.

7. Klubo vadovybė
Klubo valdybą sudaro jos pirmininkas, sekretorius ir kasininkas. Ji
renkama kasmet metiniuose klubo narių susirinkimuose laisvu ir slaptu balsavimu. Atsiradus būtinumui, valdyba gali būti perrinkta ir metų bėgyje…

8. Klubo narių susirinkimas
Turėtų, jei įmanoma, kasmet vykti bent trys klubo narių susirinkimai
Vienas iš jų – vasarą, aplankant vietovės, kurioje vyksta klubo narių susirinkimas, klubo narių balandines, o du likusieji susirinkimai – prieš parodų sezoną ir tam sezonui baigiantis, aplankant balandžių parodą, kurioje eksponuojami Klaipėdos aukštaskridžiai. Eiliniai susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma; valdybos sekretorius rašo susirinkimo protokolą, kurį turi pasirašyti valdybos pirmininkas ir sekretorius.

9. Klubo pajamos
Klubo pajamas sudaro:
- klubo narių įnašai, kurių dydis nustatomas klubo narių susirinkime dviejų trečdalių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma;
- laisvanoriški klubo narių ir globėjų (sponsorių) įnašai, kurie turi būti naudojami tik laisvanorišką įnašą padovanojusiojo nurodytam tikslui (priemonei) finansuoti.

10. Klubo išlaidos
Klubo lėšos gali būti panaudotos:
1. Įsigijimui vertingų dovanų, skirtų apdovanojimui klubo vardu geriausius rezultatus parodose ir skraidymo varžybose pasiekusius balandžius;
2. Skatinimui ir rėmimui bei pagerbimui balandininkystės ekspertų, daug pasidarbavusių vertinant balandžius parodose ir skrydyje;
3. Ypatingoms balandžių veislės propagavimo ir gerinimo išlaidoms
Kasos rezultatus tikrina metinis susirinkimas ir daro apie patikrinimo išdavas atatinkmą pranešimą susirinkimo nariams.
11 . Klubo organizacinė priklausomybė

Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislės puoselėtojų klubas yra sudėtinė Vokietijos veislinių naminių paukščių puoselėtojų draugijois, įeinančios į Vokietijos naminių veislinių smulkių gyvulių puoselėtojų susivienijimą.

12.Klubo likvidavimas

Klubas gali likviduotis klubo narių susirinkimo nutarimu. Tokį nutarimą vienbalsiai turi priimti dviejų vienas po kito sekančių klubo susirinkimų nariai. Klubo turtas likvidavimo atveju padalinamas likvidavimo metu klubo narių sąraše esantiems asmenims.


Vertimas iš vokiečių k.
Fabijoniškės, 1993.04.13.< atgal

 
KLAIPĖDOS AUKŠTASKRAIDŽIAI St. Patkauskas
1991m. veislės standartas [vokiškas]
Klaipėdos aukštaskraidžių paroda Rostock - Broderstorfe 1989/90
Susitikimas su balandžių veisle Martynas Mikūta
Klaipėdos aukštaskraidžiai [iš vokiečių spaudos]
Paradose eksponuojamų Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių vertinimas G.Greinus
Kelios pastabos iš Klaipėdos aukštaskraidžių istorijos G. Greinus
Nuo seno skrydžiui veisiami. H.J. Arnold
Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių klubo istorija
Iš netolimos Klaipėdos aukštaskridžių praeities St.Penikas
Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių skrydžio vertinamas
Klaipėdos aukštaskraidžių spalvos


IDEAFORMUS interneto projektai

© 2004-2005 Balandziai.lt
visos teisės saugomos